Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Board Academy, so sídlom Mošovského 1, 81103 Bratislava, IČO: 42253969 (ďalej len ako „Občianske združenie“) si Vás (členov) týmto dovoľuje oboznámiť s tým, že spracúva Vaše osobné údaje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len ako „Nariadenie o ochrane údajov“) z dôvodu zmluvnej požiadavky ich spracovávania. Pre Občianske združenie je ochrana osobných údajov veľmi dôležitá a pri ich spracúvaní postupuje v súlade s Nariadením o ochrane údajov, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečuje ich ochranu v potrebnej miere.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informáciu o tom, ako Občianske združenie s osobnými údajmi členov nakladá, ako aj ďalšie informácie bezprostredne súvisiace s ich spracúvaním.

Aké osobné údaje spracúvame?

Občianske združenie ako prevádzkovateľ spracúva o svojich členoch úzke spektrum osobných údajov. Uvedená skutočnosť vyplýva občianskemu združeniu z existujúcich vzťahov s členmi.

V súvislosti s týmto oprávnením tak o členoch spracúvame nasledovné osobné údaje:

meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, telefónne číslo, emailová adresa.

Tieto osobné údaje je Občianske združenie oprávnené spracovávať a ich poskytnutie je podmienkou uzatvorenia vzťahu. Občianske združenie spracúva uvedené údaje za účelom plnenia povinností Občianskeho združenia súvisiacich so vzťahom s účastníkom pri zabezpečovaní podujatí.

Kto okrem Občianskeho združenia má prístup k osobným údajom?

Občianske združenie osobné údaje uvedené vyššie môže poskytnúť ďalším osobám, napríklad by knihovaní obytovania na akciách združenia alebo iných služieb zabezpečovaných pre členov.


Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Spracovávané osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu.


Aké sú práva člena súvisiace s osobnými údajmi?

Člen občianskeho združenia (dotknutá osoba, ktorej osobné údaje Občianske združenie spracováva) má podľa Nariadenia o ochrane údajov nasledujúce práva:

Právo požadovať od Občianskeho združenia prístup k poskytnutým osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia o ochrane údajov

Občianske združenie je v prípade uplatnenia tohto práva povinné poskytnúť , pričom člen má zároveň

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia o ochrane údajov

Člen ako dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia o ochrane údajov

Občianske združenie je povinné bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje člena:

ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
ak odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
ak ako dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
ak ako dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
ak osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva Slovenskej republiky,
ak osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia o ochrane údajov

Ako dotknutá osoba má člen právo na to, aby združenie obmedzilo spracúvanie jeho osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho združeniu overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie je protizákonné a namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
Občianske združenie už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale člen ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie jeho právnych nárokov,
namieta voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Občianskeho združenia prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia o ochrane údajov

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu, ako dotknutá osoba má člen právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Ako dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na tento účel, v prípade však že záujem Občianskeho združenia na ochrane života a majetku prevažuje nad právom na súkromie členov, Občianske združenie nie je povinná námietke člena vyhovieť.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia o ochrane údajov

Znamená právo získať osobné údaje, ktoré sa člena týkajú, v štruktúrovanom a bežne používanom formáte a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov podľa § 99 zákona o ochrane osobných údajov a čl. 21 Nariadenia o ochrane údajov

Ako dotknutá osoba má člen právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo Nariadenia o ochrane údajov, prípadne iných osobitných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.


*zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov